TECHNIQUES
HON GESA GATAME
YOKO SHIHO GATAME
O SOTO GARI